Skip to main content

O projekte

Projekt „pomôžodpadom.sk“ vznikol z iniciatívy Domova sv. Jána z Boha a SEWA, a. s.. SEWA, a.s. zabezpečuje zber a recykláciu elektroodpadu, batérií a odpadov z obalov.

Domov sv. Jána z Boha

Domov sv. Jána z Boha slúži ľuďom bez domova ako útulok, nízkoprahové denné a integračné centrum a stredisko osobnej hygieny.
Jednou zo sociálno-integračných aktivít Domova je aj pracovná terapia zameraná na znovuzískanie pracovných návykov. Ľudia bez domova sú často zároveň aj dlhodobo nezamestnaní. Návrat do pracovného procesu je možný postupnými krokmi, vlastným, im prispôsobeným tempom a harmonogramom práce, pod vedením sociálneho pracovníka.

Veríme, že aj vďaka tomuto projektu sa nám podarí uľahčiť ich návrat do pracovného života a ľudia bez domova si opäť osvoja stratené pracovné návyky. Samotná manipulácia so starými chladničkami alebo práčkami si vyžaduje tímovosť, spoluprácu, vzájomnú koordináciu a používanie pracovných pomôcok. Spolu sa učíme, čo znamená pravidelná práca (a tým aj pravidelná odmena), prečo je našou zodpovednosťou dostaviť sa do práce na určitý čas a disciplinovane zotrvať v pracovnom procese. Postupnými krokmi sa snažíme budovať vytrvalosť vydržať pracovať osem hodín.  Zapojenie ľudí bez domova do projektu tak predstavuje prípravu na zapojenie do bežného pracovného procesu, nakoľko naše aktivity a podmienky spolupráce simulujú osemhodinový pracovný deň z hľadiska času a priebehu pracovného dňa.

Projekt „pomôžodpadom.sk“ zároveň sleduje viacero cieľov

1.

bezplatne, jednoducho a ekologicky zbaviť sa starých spotrebičov a prenosných batérií

2.

ľudom bez domova opäť získať pravidelné pracovné návyky a odmenu za prácu

3.

ochrane prírody a šetreniu prírodných zdrojov

Ako pomôžeme my vám?

Náš šikovný tím príde priamo k vám domov a vynesie spotrebič z domácnosti. Na základe doterajších skúseností vieme povedať, že to oceňujú najmä starší ľudia a osamelo žijúce ženy, ktorí nemajú možnosť starý, nepotrebný spotrebič odniesť do odpadu.

Ako pomôžete vy nám?

Zber a odvoz starých elektrospotrebičov vykonávajú pod vedením sociálneho pracovníka ľudia bez domova. Získavajú tým stratené pracovné návyky a tiež finančné prostriedky za odvedenú prácu.

Domácnosť, ktorá má staré spotrebiče a požiada o ich bezplatný odvoz prostredníctvom našej webstránky, pomôže konkrétnym ľuďom bez domova zapojeným do projektu.

Aj takto môžeme spoločne pomôcť našim klientom vrátiť sa naspäť do každodenného dôstojného života.

Ako spolu pomôžeme prírode a prírodným zdrojom?

Staré spotrebiče a batérie obsahujú škodlivé látky, ktoré môžu kontaminovať pôdu, podzemné vody a ovzdušie. Preto staré, nepotrebné či poškodené elektrospotrebiče a baterky nepatria ani na čierne skládky do prírody a ani do koša. Všetko, čo skončí v koši, totiž putuje na skládku odpadu, prípadne do spaľovne.

My máme lepšie riešenie –  priateľskejšie k životnému prostrediu. Postaráme sa jednak o odvoz elektrospotrebičov i o ich ekologickú likvidáciu.

Navyše – staré, nepotrebné a pokazené spotrebiče a batérie obsahujú aj recyklovateľné materiály (železné a neželezné kovy, plasty a iné), ktoré môžu byť opätovne použité vo výrobnom procese bez toho, aby bolo nutné ťažiť z prírody ďalšie nerastné suroviny. Napríklad – čím viac recyklovaného železa sa dostane späť do výrobného procesu, tým menej železnej rudy je potrebné vyťažiť.

Zaväzujeme sa, že zabezpečíme ekologickú recykláciu všetkých elektrospotrebičov vyzbieraných prostredníctvom projektu www.pomozodpadom.sk v autorizovanom závode na spracovanie elektroodpadu. Zber, prepravu a recykláciu financuje spoločnosť SEWA, a. s..